iceberg vector shape

ᑲᓇᑕᒥ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᐳᓯ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᕿᓯᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᕐᓴᖏᑦ, ᐊᕙᑎᒧᓪᓗ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᖏᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ

mapple leaf vector shape
denise-jans-Ng7EKO5ISc8-unsplash
iceberg vector shape
Oil

ᐅᕐᓱᓪᓚᕆᖓ ᓇᑦᓯᐅ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ, Omega-3 ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᑕᐅᒻᒪᑦ Omega-3,ᒥᒃ (DPA + DHA + EPA) ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓂᖏᑎᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓄᑦ, ᓘᑦᑖᓄᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᒻᒪᕆᓐᓂᒃᑯᑦ.

Seal OilSeal Oil

Seal Oil

Textile

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ, ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᒐᑎᓪᓗ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᕿᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑐᒻᒪᒃᓵᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᕿᓯᖓ ᐊᒻᒪ ᕿᑐᒻᒪᒃᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᓲᕐᓗ ᐱᐅᓴᐅᑎᓄᑦ, ᑲᒥᓐᓄᑦ, ᐊᑎᒋᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᐅᓴᐅᑎᓕᕈᑕᐅᓗᑎᒃ.

Seal Fur & LeatherSeal Fur & Leather

Seal Fur & Leather

Meat

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓪᓚᕆᒃ ᓂᕿ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᓂᕿᖓ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᓄᒃᑭᒃᓴᐅᑎᖃᒪᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᓪᓗᓂ ᐊᐅᒻᒧᑦ, ᔨᖕᒧᑦ, ᒪᒃᓂᓯᐊ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒧᑦ ᓴᖏᓴᐅᑎᒥᒃ B-12,ᒥ. ᓇᑦᓯᐅᑉ ᓂᕿᖓ ᐃᓚᖃᖏᒻᒪᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓂᒪᐅᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ (hormones)ᓂᒃ.

Seal MeatSeal Meat

Seal Meat

ᓴᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓᓂᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

image2

ᐅᕕᓂᕐᒧᑦ ᒥᖑᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᓲᑦ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓ ᓴᓇᒍᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑦ Omega-3,ᒥᒃ (DHA, EPA, DPA) ᐋᖅᑭᐅᒪᒍᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ. ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓᓂᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐅᕕᓂᕐᒧᑦ ᒥᖑᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᔫᖑᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

unnamed

ᕿᒻᒦᑦ ᓂᕿᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓ ᓯᖃᓪᓕᑦᓴᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓱᓂ ᑎᒍᐊᕐᓄᑦ ᕿᒥᑦ ᒥᖅᑯᖏᓐ ᐊᒥᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᓈᕐᓱᓂ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᖅ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᕿᓯᖓ ᐊᒻᒪ ᕿᑐᒻᒪᕐᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ

Bag always in bogue

ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕐᓂᖅ ᓇᑦᓯᔭᕐᓂᒃ

ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᓇᑦᓯᔭᕐᓂᒃ ᐱᐅᓴᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑲᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᓴᓇᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓴᓇᔨᖏᓐᓄᑦ ᓇᑦᓯᔭᕐᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

123135376_2803828749899998_1299965884912334756_n

ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐱᐅᓴᐅᑏᑦ

ᓇᑦᓰᑦ ᕿᓯᖏᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᓴᖅᑭᑎᕐᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᒃᑭᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑭᓇᕐᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᕐᕋᒥ. ᐊᒻᒪᓗ, ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᖏᓐᓂᖏᒍᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

Steeltexture

ᓇᑦᓰᑦ ᕿᓯᖏᑦ

ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓴᓇᒍᒪᒐᓗᐊᕈᕕᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᓐᓂᒃ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᕿᓯᐊᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓴᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓪᓗᓐᓄᑦ, ᓱᓕ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᕿᓯᖓ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᕗᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᓂᕿᖓᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ

Filet de jeune loup-marin - Kim Côté, Bistro Côté Est, Kamouraska

ᓇᑦᓯᐅᑉ ᓂᕿᖏᑦ ᓇᑲᑎᕐᓯᒪᔪᑦ

ᓇᑦᓯᕕᓂᖅ ᓇᑲᑎᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᑕ: ᓇᑦᓯᐅᑉ ᖁᓕᖓᓂ ᓄᑭᖏᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᕙᑦᑐᑦ ᐆᑦᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐸᐱᕈᖏᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒐᔭᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓱᑎᒃ ᑐᓕᒫᖏᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

marek-szturc-GokBcmdOI6I-unsplash

ᕿᒻᒦᑦ, ᑎᒍᐊᑦ ᓂᕿᖏᑦ

ᑎᒥᒧᑦ ᓴᖏᓴᐅᑎᖃᒪᑕ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓂᕿᑦᓯᐊᕙᐅᓂᕐᐸᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᓈᕐᓯᑦᐊᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅ ᓂᕿᑦᓯᐊᕙᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᒻᒥᓄᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᑐᓄᑦ ᑎᒥᒃᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕿᐊᕈᖏᓐᓄᑦ ᐊᑲᓈᖏᑦᑐᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᐱᐅᔪᓂᖏᑦ

PHOQUE-SANS-EFFET@2x

ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓕᒫᑦᓯᐊᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᑦᓯᔭᕐᓂᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ, ᐊᑦᑕᓇᕈᑕᐅᖏᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓ, Omega-3, ᓂᕿᖓᓗ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᕿᓯᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑐᒻᒪᕐᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

References